Skip to content

Li Andersson

Opetusministeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opetusministerin kirjallinen tervehdys Studia-messuille

Arvoisa messuyleisö,

näinä päivinä ja tässä paikassa on tarjolla loistavat mahdollisuudet tutkia erilaisia mahdollisuuksia tulevaan. Koulutus on paras pohja valoisalle tulevaisuudelle ja hyvinvoinnille, ja se on paras turva syrjään jäämistä ja näköalattomuutta vastaan. Siksi onkin tärkeää, että jokaisella on mahdollisuudet oppia ja opiskella niin pitkälle kuin rahkeet riittävät.

Tämä on myös punainen lanka hallituksen koulutuspolitiikassa. Tavoitteenamme on osaamistason nostaminen, koulutuksellisen tasa-arvon lisääminen ja oppimiserojen kaventaminen. Meidän tehtävämme maan hallituksessa on varmistaa, että jokainen voi opiskella ja päivittää osaamistaan läpi elämän, ja että koulutusjärjestelmämme on laadukas ja vastaa tämän maan osaamistarpeisiin myös jatkossa. Siksi toteutamme nyt harkittuja koulutus-poliittisia avauksia, joilla suuntaamme 2020-luvulle.

 

Koulutusleikkausten aika on nyt ohi. Vahvistamme koulutuksen laatua, tasa-arvoa ja rahoitusta kaikilla koulu-tusasteilla. Käynnistimme suuret laatu- ja tasa-arvo-ohjelmat varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Juuri nyt valmistelemme oppivelvollisuuden laajentamista, jotta jokaisella olisi paremmat mahdollisuudet pärjätä elä-mässä. Lisäksi toteutamme jatkuvan oppimisen uudistuksen, jonka tehtävänä on varmistaa, että suomalaisilla on mahdollisuudet päivittää osaamistaan myös työuran aikana.

Samaan aikaan, kun me hallituksessa varmistamme, että koulutusjärjestelmä toimii, on teillä, nuoret, paljon mahdollisuuksia edessänne. On tärkeää, että nuoret saavat tarvitsemaansa ohjausta ja tietoa jatko-opiskelumahdollisuuksista. Toisen asteen koulutuksen tulee tarjota vahva yleissivistyksellinen pohja ja valmiudet aloittaa korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.
Näiden messujen kaltaiset tilaisuudet tukevat ja selkiyttävät erilaisten jatko-opiskeluvaihtoehtojen pohtimista. Kiitokset messujen järjestäjille näiden puitteiden luomisesta.

Studia-messut ovat hyvä esimerkki siitä, miten voimme edistää koulutus- ja osaamistason nostoa sekä auttaa opiskelupolulla etenemisessä. Uskon vahvasti, että koulutus ja osaaminen pitkällä aikavälillä vahvistavat myös työllisyyttä ja kestävää kasvua.
Korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus on herättänyt paljon keskustelua. Kritiikki on kohdentunut etenkin pitkän matematiikan ylikorostuneeseen asemaan pääsykoekriteereissä, mikä on lisännyt opiskelijoiden stressiä. Täytyy muistaa, ettei nykyinen käytäntökään ole ollut stressitön. Opiskelija prässää sekä ylioppilastutkintoon että pääsykokeisiin.

 

Pelkästään hyvällä matematiikan arvosanalla ei todistusvalinnoissa pärjää, sillä niissä punnitaan menestystä useammassa aineessa. On tärkeää tiedostaa, että valtaosa kirjoittajista saa keskinkertaisen tai välttävän arvosanan pitkästä matematiikan kokeesta. Tämä johtuu ylioppilastutkinnon suhteellisesta arvostelutavasta. Keskinkertai-sella tai välttävällä pitkän matematiikan arvosanalla hakija ei saa etumatkaa muihin hakijoihin. Kaiken opiskelu-ajan ja energian suuntaaminen pelkästään matematiikan opiskeluun ei ole järkevää opiskelijan kannalta.

Tosiasia on, että korkeakouluihin tulee jatkossakin pääsemään ilman pitkän matematiikan kirjoittamista. On tärkeää seurata, millaiseen suuntaan tilanne uudistusten seurauksena muuttuu. Ensi kevään valintatilastot tulevat antamaan asiasta lisätietoa.

Lukiossa ja sen opintojen ohjauksessa olisi kuitenkin hyvä tiedostaa edellä mainitsemani asiat, jotta opiskelijat voisivat jatkossakin entistä luottavaisemmin opiskella omien vahvuuksiensa ja kiinnostustensa mukaisesti.

 

Hyvät opiskelijat,

 

olkaa aktiivisia, kysykää itseltänne, mitä minä haluan tulevaisuudeltani, mitkä ovat minun vahvuuteni ja mihin mielenkiintoni kohdentuu. Älkää stressatko yksittäisistä arvosanoista, vaan opiskelkaa sitä, mikä tuntuu mielek-käimmältä ja mikä eniten kiinnostaa. Täällä messuilla on erinomainen tilaisuus kysyä koulutuksen järjestäjiltä heidän tarjoamiensa opintojen sisällöistä ja opiskelusta, sekä mihin heidän opintonsa valmistavat ja miten niistä työllistyy.

Näillä sanoilla haluan toivottaa messuvieraille intoa ja aktiivisuutta tutkia ja pohtia tarjolla olevia mahdollisuuk-sia ja messuesittelijoille antoisia ja innostavia keskusteluhetkiä!

Li Andersson
Opetusministeri